kentriko banner omorfos teliko33kosmos

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 09:15

Προγραμματικές Αρχές Συριζα Γαλατσίου

Written by
Rate this item
(0 votes)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.  Οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποτελούν για μας κορυφαία πολιτι­κή μάχη. Είναι μέρος των αγώνων του λαού και της απαίτησης της κοινωνίας να σταματήσει η πορεία καταστροφής της χώρας και απαλλαγής από   της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου. Εί­ναι μέρος του αγώνα για να απαλλαγεί η χώρα από το μνημόνιο και την τροϊκανή επιτροπεία, μέρος του αγώνα ενάντια στη φτώ­χεια, στους μισθούς και συντάξεις πείνας στην ιδιωτικοποίηση - ξεπούλημα του δημόσιου τομέα και της δημόσιας περιουσίας. Είναι αγώνας για την προάσπιση της δημοκρατίας και την υλο­ποίηση ενός σχεδίου κοινωνικής και παραγωγικής ανασυ­γκρό­τη­σης της χώρας από μία κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, από μία κυβέρνηση της Αριστεράς.Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια εκφυλισμού των αυτοδιοικητικών εκλογών σε εκλογές αποκλειστικά τοπικού χαρακτή­ρα και α­νάδειξης των «ικανών διαχειριστών» μιας καταστροφικής μνημονιακής πορεί­ας. Οι κεντρικές επιλογές εκφράζονται πολύμορφα στο τοπικό επίπε­δο και  καθορίζουν αποφασιστικά το χαρακτήρα των ΟΤΑ.

2.  Οι δημοτικές και νομαρχιακέςεκλογές είναι αγώνας για την κατάρ­γη­­­­ση του «Καλλικράτη» και ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου που αφαιρεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ό,τι έχει απομείνει από μια δη­μοκρατική λειτουργία, που της στερεί κάθε δυνατότητα να σταθεί δί­πλα στο λαό. Αγώνας για να δημιουργηθεί  ένα άλλο θεσμικό πλαί­σιο και να προωθηθεί μια άλλη λειτουργία της αυτοδιοίκησης  που θα είναι  ένα με την κοινωνία και θα υπηρετεί μόνο την κοινω­νία. Είναι αγώνας ενάντια στις απολύσεις στους Δήμους, στην ιδιωτικο­ποίηση και συντριβή των κοινωνικών τους δομών, στραγγαλισμού των οικο­νομικών τους πόρων, στην ουσιαστική τους κατάργηση μέσω του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που είναι ένας μηχανισμός επιτροπείας των δήμων από τη κεντρική κυβέρ­νηση και την τρόικα. Είναι αγώνας για την προάσπιση των δημόσιων αγαθών και των δημόσιων χώρων.

3.  Οι αυτοδιοικητικέςεκλογές είναι αγώνας για τη ΔΗΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙΑ. Είναι αγώνας ενάντια σε κάθε προσπάθεια εκτροπής, που θα συμβάλει αποφασιστικά στο να σταματήσει το κουρέλιασμα του Συντάγματος, η υποβάθμιση της λειτουργίας της Βουλής, η δια­κυβέρνηση με πρά­ξεις νομοθετικού περιεχόμενου. Είναι αγώ­νας ενάντια στη φασιστική - ναζιστική απειλή, την εγκλη­ματική δράση ναζιστικών συμμοριών αλλά και το φόβο, την απελπισία, τη μοναξιά, τον «εκ­βαρ­­βαρισμό» των τοπικών κοινωνιών σαν συνέπεια των επιπτώ­σε­ων της κρίσης πάνω μας. Αγώνας γιά τη δημοκρατική ανασυγκρότηση  των τοπι­κών κοινωνιών. Αγώ­­νας γιατην ενεργοποί­η­ση των πολιτών και τη συ­νευ­θύνη, με την καθιέρωση θεσμών άμεσης λαϊκής συμμετοχής, όπως ο συμμετοχικός προϋπολογισμός και τα το­πικά δημο­ψη­φίσματα. Αγώνας για κοινωνικό έλεγχο και δια­φάνεια.

4.  Οι δημοτικές εκλογές είναι αγώνας για μια συνο­λι­κή, ριζοσπα­στική αλλαγή πορείας της πόλης όχι απλά μια εναλλαγή στη δι­οίκη­ση του Δήμου. Η νέα διοίκηση οφείλει να βάλει εντελώς δια­φορετι­κές προτεραιότητες, να κινηθεί έξω από το θεσμικό πλαίσιο μνημο­νίων και Καλλικράτη. Στο κέντρο κάθε προσπά­θειας είναι η ε­νί­σχυ­ση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η υπε­ρά­σπιση και διεύ­ρυνση των κοινωνικών δομών του Δήμου, η υπεράσπιση του δημόσιου χαρα­κτήρα των δημοτικών πα­ρο­χών, η υπερά­σπι­ση των θέσεων ερ­γασίας των δημοτικών υπαλλήλων, η ανα­κούφιση των φτωχών και άνερ­γων συ­μπο­λιτών μας, η α­να­ζή­τηση τρόπων μείωσης της ανερ­γίας στην πόλη μας. Είναι η δημιουργία ενός ρεύ­ματος μόρφωσης, πολιτισμού και μαζι­κού λαϊκού αθλητι­σμού σαν ου­σιαστικό στοι­χείο της Δη­μο­κρατικής Ανασυγκρότησης της πόλης. Στην προ­σπά­θεια αυτή η ενεργο­ποίηση, η συμμετοχή, ο κοινός σχε­διασμός με τα κινήματα, τους φορείς, τους ενεργούς πο­λίτες της πό­λης θα απο­τελεί μόνιμη επι­δίωξη της προσπάθειας μας.

5.  Αναζητούμε, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε να συμβάλουμε στην πραγ­­­ματοποίηση μιας δημόσιας συζήτησης, μιας δημόσιας διαβού­λευ­σης με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις που θα οδηγήσει στη συ­γκρότηση μιας νέας, πλατιάς, δημοκρατικής, αντιμνημο­νιακής, αριστερής συ­μπα­ρά­ταξης ικανής να γυρί­σει σελίδα στο Δήμο. Να φτιάξουμε ένα δήμο δη­μιουργικό, διεκδικητικό και αγωνιστικό που θα φέρει ελπίδα και θα συμβάλει στο σταμάτημα της καταστροφής και στην πορεία προς μια άλλη  πιο ανθρώπινη κοινωνία

                                                 Γαλάτσι 1/11/2013

3 IES AD

deseo teliko

boskopoula teliko

Uhair ingalatsi